DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI O ZLATÝ POHÁR VELETRHU

 

Účastník soutěže musí řádně vyplnit přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku.

Přihláška je umístěna na portálu Národního vinařského centrahttp://www.elwis.cz/cs/

Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje:

-jméno

-přesnou adresu soutěžícího (výrobce nebo dovozce), který víno přihlašuje

-jeho kontaktní telefon,

-ročník sklizně,

-odrůdu nebo/a u známkového vína označení známky a souhrn použitých odrůd,

-země původu,

-číslo šarže

-velikost vystavené šarže,

-jakostní zařazení

-obsah cukru

 

K přihlášce je nutno doložit doklad o zatřídění vína t.j. kopie rozhodnutí MZe ČR resp. SZPI o zatřídění vína.( U zemských vín je nutno doložit původ suroviny - dokladem se rozumí kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou nebo kopie dokladu o nákupu hroznů).

Zahraniční vína musejí doložit  původ hroznů  a to dokladem nebo jejich čestným prohlášením.

Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musejí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována a musí být uvedena jako rozdílné šarže.

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Vína, jejichž přihlašovatelé nedoloží k termínu hodnocení doklad o jejich zatřídění, budou komisí posuzována s ostatními víny. Pokud soutěžící nedodá potřebné doklady

do daného termínu (1. 4. 2016), bude bez ohledu na dosažený výsledek víno vyřazeno, jako kdyby se soutěže nezúčastnilo. (Vzorky vyřazených vín se nevracejí)

Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku. (viz příloha)